Vreemdelingen

De meeste vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen personen die een eerste procedure voor een verblijfsvergunning regulier afwachten, en geen asielzoeker zijn, mogen geen vrijwilligerswerk doen. Alle andere vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 mogen wel vrijwilligerswerk doen.

ACTUEEL: een nieuwe brochure van SZW met tips en aandachtspunten voor het werken met asielzoekers

Recht op vrijwilligerswerk

Vreemdelingen die vrijwilligerswerk willen doen zijn in twee groepen in te delen:

 1. De eerste groep bestaat uit vreemdelingen die zonder een tewerkstellingsvergunning in Nederland mogen werken. Voor hen gelden in het kader van vrijwilligerswerk dezelfde voorwaarden als voor Nederlanders.
 2. De tweede groep zijn vreemdelingen die geen vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Zij mogen vrijwilligerswerk doen indien de organisatie of de instelling waar dat werk gedaan wordt beschikt over een vrijwilligersverklaring.

Vrijwilligersverklaring

Een vrijwilligersverklaring is een verklaring die de arbeidsorganisatie of een instelling moet hebben als men vreemdelingen, die niet zonder een tewerkstellingsvergunning in Nederland mogen werken, vrijwilligerswerk laat (wil laten) verrichten. De verklaring wordt alleen afgegeven voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of functies, en niet op naam van de vreemdeling. Hierdoor hoeft de werkgever niet telkens een nieuwe verklaring aan te vragen, als hij meerdere vreemdelingen hetzelfde soort werk wil laten verrichten. Een vrijwilligersverklaring wordt op aanvraag afgegeven door het UWV Werkbedrijf indien de werkzaamheden:

 

 1. Gebruikelijk onbetaald worden verricht;
 2. Geen winstoogmerk hebben;
 3. Een algemeen maatschappelijk belang dienen.

Een vrijwilligersverklaring is vijf jaar geldig. Indien de arbeidsplaats of de functie binnen die termijn wijzigt verliest zij haar geldigheid echter eerder. Klik hier voor het Aanvraagformulier Verklaring Vrijwilligerswerk. In artikel 11 van de UWV Beleidsregels uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is een niet-limitatieve opsomming opgenomen van soorten activiteiten die normaliter tot vrijwilligerswerk behoren.

Rechtmatig verblijf

Vreemdelingen die vrijwilligerswerk willen doen moeten aantonen dat zij rechtmatig in Nederland verblijven. zij moeten in het bezit te zijn van of een W-document, verblijfsvergunning ’bepaalde tijd asiel’ of ’bepaalde tijd regulier’. Het kan ook zijn dat een vreemdeling nog in afwachting is van een beslissing van verlengingsverzoek voor voortgezet verblijf. Als deze vreemdeling niet met uitzetting wordt bedreigd, mag hij / zij gewoon vrijwilligerswerk (blijven) doen.

Hieronder wordt per categorie aangegeven wat er onder rechtmatig verblijf wordt verstaan en hoe de vreemdeling dat aan moet kunnen tonen.

 • Asielzoeker
  Een asielzoeker is een persoon die asiel heeft aangevraagd en wiens aanvraag in behandeling is. Deze persoon is dus nog in afwachting van een beslissing op de aanvraag van een verblijfsvergunning of op een tegen een zodanige beslissing ingesteld (hoger) beroep. Een asielzoeker verblijft rechtmatig in Nederland, als hij of zij een verblijfsrecht heeft in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, onder punt f of h. De asielzoeker kan in dat geval een geldig W-document tonen.
 • Houder van een vergunning tot verblijf bepaalde tijd regulier (vbt-regulier)
  De vreemdeling heeft rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder a, van de Vreemdelingenwet 2000. Hij of zij is in het bezit van een geldig verblijfsdocument I.
 • Vreemdeling die zijn of haar verblijfsrecht ontleent aan het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije
  De vreemdeling heeft rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8, onder l, van de Vreemdelingenwet 2000. De vreemdeling kan u een geldig verblijfsdocument I tonen.
 • Vreemdeling in procedure voor voortgezette toelating
  De vreemdeling beschikt niet meer over een verblijfsvergunning of verblijfsrecht in de zin van artikel 8, onder a tot en met e of l van de Vreemdelingenwet 2000, maar heeft in verband met een met het oog op voortgezet verblijf ingediende aanvraag of bezwaar- of beroepschrift wel een verblijfsrecht als bedoeld in artikel 8, onder f,g of h, van de Vreemdelingenwet 2000. De vreemdeling is in het bezit van een geldig paspoort of het W(2)-document met daarbij een geldige aantekening waaruit het rechtmatig verblijf blijkt. Een dergelijke aantekening wordt geplaatst op de sticker verblijfsaantekeningen in het paspoort, of op het W(2)-document, of op een inlegvel.

Let op! In het dagelijks taalgebruik bestaat verwarring tussen de begrippen asielzoeker en vluchteling. Strikt genomen kan iedereen die een asielaanvraag heeft ingediend asielzoeker worden genoemd, en zijn alleen diegenen als vluchteling aan te merken die erin zijn geslaagd aannemelijk te maken inderdaad te voldoen aan de daarvoor geldende criteria uit artikel 1A van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van wanneer vreemdelingen vrijwilligerswerk mogen doen.