Geefwet

De Geefwet

Wanneer een organisatie een gift of schenking krijgt boven een bepaald bedrag moet daarover schenkbelasting betaald worden. Over giften onder de vrijstellingsgrens hoeft geen belasting betaald te worden.

Geefwet

In de Geefwet zijn een aantal fiscale maatregelen opgenomen om het geefgedrag aan goede doelen te stimuleren. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI) en organisaties die geen van beide zijn.

Vrijstelling

ANBI’s en SBBI’s hoeven geen belasting te betalen over ontvangen giften. De gift kan in het geheel besteed worden aan het maatschappelijke doel. In een aantal situaties is het voor de giftgever mogelijk om de gift aan een ANBI of SBBI van de inkomstenbelasting af te trekken.

Wanneer is een organisatie een ANBI?

De belastingdienst beoordeeld of een organisatie een ANBI is. Van ANBI’s wordt een registratielijst bijgehouden. Bij het beoordelen of een organisatie een ANBI is, wordt rekening gehouden met:

1. Besteding vermogen
Een organisatie is een ANBI als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, geen winstoogmerk heeft en de organisatie mag niet meer vermogen hebben dan redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van de doelstelling. Daarnaast is er een redelijke verhouding tussen kosten voor de organisatie en uitgaven aan de doelstelling. Ook moet er sprake zijn gescheiden vermogen. Dat houdt in dat een bestuurder of beleidsbepaler niet in z’n eentje over het vermogen van de organisaties kan beschikken. Er moet een onafhankelijke besluitvorming zijn over besteding van het vermogen. Bijvoorbeeld door een bestuur van minimaal drie leden die bij meerderheid beslist. Ook wordt gekeken of in de statuten is opgenomen dat het vermogen na opheffen van de organisatie naar ANBI gaat met een soortgelijke doelstelling.

2. Integriteit bestuurders
De rechtstreeks betrokken personen (bestuursleden, directie etc.) voldoen aan de integriteitseisen en de beloning van bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. In de Geefwet is een integriteittoets voor ANBI’s ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer een instelling zich wil kwalificeren als ANBI, geen van de bestuursleden zich in het verleden schuldig mag hebben gemaakt aan een misdrijf waardoor twijfels over de integriteit van de ANBI kunnen ontstaan. De belastinginspecteur kan een ANBI vragen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen van één of meerdere bestuursleden waardoor twijfels over de integriteit van de ANBI kunnen worden weggenomen. Het is niet nodig dat bestuursleden voorafgaand aan de aanvraag een VOG aanvragen.

3. Transparantie
Anbi’s hebben ook een publicatieplicht. Op de eigen website of die van de branche-organisatie moet de volgende informatie te vinden zijn:

 1. De naam van de instelling. Wanneer de instelling bij het publiek bekend is onder een andere naam dan die in de statuten staat, moeten beide namen gepubliceerd worden.
 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 3. Het post- of bezoekadres van de instelling
 4. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 5. De hoofdlijnen van het beleidsplan
 6. De naam en functie van de bestuurders. Het gaat hier om de functies zoals die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 7. Het beloningsbeleid. Het gaat om de beloning aan bestuurders zoals dat in de statuten staat én de beloning  voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
 8. Een actueel verslag van de activiteiten
 9. De financiële verantwoording

Wanneer is een organisatie SBBI?

Een SBBI-status wordt niet door de belastingdienst in een beschikking vastgelegd. Er is ook geen register van SBBI’s in Nederland. Of een stichting of vereniging een SBBI is, kan bij de Belastingtelefoon (0800-0543) worden nagevraagd. Omdat het niet in een beschikking wordt vastgelegd is er geen zekerheid vooraf. De Belastingdienst toetst bij een schenking of erfenis achteraf of uw organisatie een SBBI is en vrijstelling van successierecht wordt verleend. Bij de boordeling of een organisatie een SBBI is, wordt op volgende voorwaarden getoetst:

 1. De organisatie heeft een maatschappelijke waarde en behartigd de individuele belangen van zijn leden of een kleine doelgroep
 2. Volgens de eigen statuten streeft de organisatie een sociaal belang na. Dat kan zijn de individuele ontplooiing van de leden, de samenhang van de samenleving of een gezondere samenleving
 3. De organisaties valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld,
 4. De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is.
 5. De  organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op Curaçao, op Sint-Maarten of in een ander door ons aan te wijzen land.
 6. De organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

Sportverenigingen, zangkoren, dansgroepen, muziekverenigingen, amateurtoneelverenigingen, theatergroepen, kindervakantiekampen, jeugdgroepen, personeelsverenigingen, ouderenverenigingen, gildes, buurtverenigingen, speeltuinen, kinderboerderijen en hobbyclubs zijn dus SBBI’s.

Meer hierover vindt u onder SBBI op de site van de belastingdienst

Wanneer is een organisatie een culturele ANBI?

Een organisatie is een culturele ANBI voor de belastingdienst wanneer sprake is van de een culturele instelling.

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals, architectuurcentra.

Giftenaftrek

Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar als de gift:

 1. vrijwillig is gedaan;
 2. geen tegenprestatie is voor geleverde diensten;
 3. schriftelijk aantoonbaar is (bankafschrift o.i.d);
 4. van particulieren minimaal  €60,- is en maximaal 10% van het drempel inkomen;
 5. van bedrijven maximaal 50% van de behaalde winst met een maximum van €100.000,-.

 

Aftrekken van de onkosten- of vrijwilligersvergoeding.

Alleen voor vrijwilligers werkzaam voor een ANBI is het mogelijk hun vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding als gift van de belasting af te trekken. De voorwaarden hiervoor zijn:”

 1. De ANBI heeft een verklaring afgegeven dat de vrijwilliger zich voor de organisatie heeft ingezet
 2. De ANBI heeft een regeling getroffen met de vrijwilliger waardoor die recht heeft op een vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding
 3. De ANBI is daadwerkelijk in staat de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding te betalen
 4. De vrijwilliger bepaald zelf dat de vergoeding aan de ANBI geschonken wordt.

Van een gift kan ook sprake zijn als de ANBI de onkosten van de vrijwilliger niet kan betalen. Dit geldt alleen voor de daadwerkelijk gemaakte reiskosten of onkosten waarvoor de vrijwilliger schriftelijke bewijzen heeft (bonnetjes e.d.). Ook de gereden kilometers met een eigen auto kunnen worden geschonken maar daarvoor is een maximum van €0,19 per kilometer. Ook al zijn de daadwerkelijke kosten van een gerede kilometer hoger en heeft de vrijwilliger recht op een hogere kilometervergoeding, voor de giftenaftrek houdt de belastingdienst €0,19 aan.

Giften aan SBBI’s zijn alleen aftrekbaar wanneer het een zogenoemde periodieke gift is. Elke andere gift aan en SBBI is niet aftrekbaar. Voorwaarden voor het aftrekken van een periodieke gift aan SBBI zijn:

 1. De gift is vastgelegd
 2. De gift wordt regelmatig (minimaal eens per jaar) gedaan
 3. De bedragen van de gift zijn steeds (ongeveer) even hoog
 4. De gefit wordt minimaal 5 jaar achter elkaar gedaan
 5. Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift

Let op: Periodieke giften hoeven sinds 1 januari niet meer bij een notaris te worden vastgelegd. Periodieke giften kunnen ook in een overeenkomst tussen giftgever en SBBI worden vastgelegd. Op de site van de belastingdienst staan hiervoor de standaard overeenkomsten.

 

Giften aan culturele ANBI’s

Om de giften aan culturele instellingen extra te stimuleren heeft de regering besloten om het geven aan deze culturele ANBI’s extra aantrekkelijk te maken. Voor giften aan culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 dat donateurs extra hoge bedragen mogen aftrekken. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Om te classificeren als een culturele ANBI gelden geldt boven op de voorwaarden voor een ‘gewone  ANBI’ nog dat de giften apart vermeld moeten worden in de administratie.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van de geefwet.

Instrumenten