Marktverkenning naar nieuwe groepen groene vrijwilligers in Nederland

Marktverkenning naar nieuwe groepen groene vrijwilligers en een hierop gebaseerd advies over hoe deze nieuwe groepen het best te bereiken en te binden zijn. Het onderzoek komt voort uit het manifest ‘De kracht van de groene vrijwilliger’ dat is gericht op het realiseren van een inhaalslag in de ondersteuning van groene vrijwilligers. Door tijdig nieuwe doelgroepen te benaderen hopen de partners een vrijwilligerstekort als gevolg van de vergrijzing in de toekomst te voorkomen.

Doel van het onderzoek was te verkennen welke nieuwe sociale doelgroepen kansrijk zijn voor groen vrijwilligerswerk en hoe deze doelgroepen het beste te bereiken zijn. Voor drie doelgroepen, de jongeren met een moderne waardenorientatie, de jongeren met een postmoderne waardenorientatie en de volwassenen met een moderne of postmoderne waardenorientatie is een en ander uitgewerkt: welk type vrijwilligerswerk vinden zij het aantrekkelijkst, welk type activiteiten genieten hun voorkeur, wat motiveert hen, welke wensen hebben zij kwa ondersteuning  en welke belemmeringen ervaren zij. Naar aanleiding van het onderzoek worden ook een aantal aanbevelingen gedaan: vraag mensen expliciet deel te nemen aan groen vrijwilligerswerk, vergroot de zichtbaarheid van groene vrijwilligersorganisaties, speel in op de behoefte om vooral lokaal vrijwilligerswerk te doen en profileer natuurorganisaties ook als mogelijke begeleider van buurtinitiatieven.

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de sector natuur en milieu. De aanpak van de marktverkenning en de daaruit voortkomende aanbevelingen zijn echter ook nuttig voor vrijwilligersorganisaties in andere sectoren.

Het rapport is opgesteld door Motivaction op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de andere manifestpartners en  is hier te downloaden.