Motie Segers voor overleg met landelijke vrijwilligersorganisaties vanwege corona aangenomen

ProfielfotoMark Molenaar 15-10-2020 1985 keer bekeken 2 reacties

Op 14 oktober heeft Gert-Jan Segers (ChristenUnie) een motie in de Tweede Kamer ingediend waarin hij vraagt dat het kabinet overlegt met landelijke vrijwilligersorganisaties om hen beter in staat te stellen de gevolgen van de corona-crisis te verzachten. Deze motie is aangenomen.

Foto: ChristenUnie

Mede-indieners waren CDA, VVD, D66, SGP, GroenLinks en 50PLUS.

De gehele tekst van de motie vind je hieronder:

constaterende dat het kabinet de landelijke campagne Aandacht voor elkaar is gestart om eenieder te steunen in deze moeilijke periode en aandacht te hebben voor mensen in een kwetsbare positie;

overwegende dat de nieuwe coronamaatregelen een grote weerslag hebben op het sociale welzijn en gevoelens van eenzaamheid van mensen;

overwegende dat er een groeiende behoefte is aan praktische hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld als het zorgnetwerk wegvalt of om de quarantainemaatregelen te kunnen naleven;

overwegende dat landelijk werkende vrijwilligersorganisaties en kerken met initiatieven zoals #nietalleen een belangrijke rol spelen in het verzachten van de sociale en praktische gevolgen van deze crisis;

verzoekt de regering, in overleg te treden met landelijk opererende vrijwilligersorganisaties (zoals Present, Humanitas en de Zonnebloem) om hen nog beter in staat te stellen om de sociale en praktische gevolgen van de coronamaatregelen in de komende moeilijke periode op te vangen en te verzachten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Pieter Heerma

Dijkhoff

Jetten

Van der Staaij

Klaver

Van Brenk

2  reacties

Willem-Jan de Gast 20-10-20 om 10:52

Zeker belangrijk en noodzakelijk! Wat ik zie in deze tweede golf zijn twee nieuwe bewegingen:

- in het voorjaar besloten organisaties zelf of en hoe vrijwilligers nog actief mochten zijn. In veel gevallen ging tijdelijk alles op slot. Nu wordt de beslissing om wel of niet aan de slag te gaan veel meer bij de vrijwilliger neergelegd. Dat is mooi, maar betekent wel dat er intensievere communicatie en meer contact nodig is, en extra flexibiliteit van zowel de organisaties als de vrijwilligers gevraagd wordt. En dat in een tijd dat bij veel mensen de rek er uit is.

- meer dan in de eerste golf ervaren mensen nu dat corona overal om hen heen is: het is dichterbij gekomen. Dat maakt de angst en onzekerheid groter, zeker voor de (grote) groep potentieel kwetsbare vrijwilligers. De kans op afhaken neemt dan ook toe, beluister ik bij allerlei organisaties in zorg en welzijn. Ook hier geldt dat intensief contact en organiseren van alternatieven aan de orde is. Want vergeet niet dat voor veel vrijwilligers het sociale contact minstens zo belangrijk is als de dienstverlening die zij leveren.

Kortom: extra investeren in coördinatie en doorontwikkelen van nieuwe manieren om als vrijwilliger gezien te worden en al dan niet digitaal actief te kunnen zijn, is van groot belang!

Joost van Alkemade 16-10-20 om 9:21

Motie komt helemaal op het goede moment. Met dank aan Present Nederland voor de voorzet!  Het LOVZ (NOV-netwerk van 18 landelijke organisaties met vrijwilligers in dienstverlening, welzijn en zorg)  heeft deze uitnodiging tot gesprek beantwoord. Het afgelopen jaar hebben de organisaties al met elkaar overlegd welke rol en bijdrage er van de overheid nodig is om de complexere en grotere vraag aan hulp met vrijwilligers te kunnen blijven bedienen. Corona heeft dit verder geintensiveerd en ook de noodzaak tot anders -meer digitaal- organiseren versneld doen realiseren. Bij verschillende organisaties met een hoge leeftijd aan vrijwilligers is juist de inzet beperkter geworden, terwijl de vraag manifester is. 
Er zijn drie hoofdonderwerpen om met de regering te bespreken: 
1.Versterken wat de organisaties nu al doen. Met de breedte van alternatieve en meer digitale inzet. 
2. Met gemeenten/VNG - VWS  het gesprek aangaan hoe lokaal de samenwerking tussen de betaalde zorg (huisartsen- wijkverpleging- sociale teams) en het vrijwilligerswerk elkaar verder beter weet te vinden. 
3. Financieel mogelijk maken dat er tijdelijk meer coördinatie uren mogelijk zijn. Daar zit de grootste bottleneck. 
Heb je suggesties wat in het overleg zeker aanbod zou moeten komen, reageer! 

Aan het Platform Vrijwillige Inzet werken:MovisieSpectrum

Cookie-instellingen