Overheidsbeleid

Welke rol kan een gemeente spelen in (lokaal) vrijwilligerswerk? Hoe ziet het vrijwilligerswerkbeleid eruit? Op welke manier kan een gemeente vrijwilligerswerk ondersteunen. Hieronder vindt u informatie en handvatten die voor zowel gemeenten als organisaties handig zijn.


Rol gemeente(n)

Veel gemeenten zien in dat de inzet van vrijwilligers een belangrijke bijdrage levert aan de lokale samenleving. Inzet van vrijwilligers stimuleert verbondenheid maar zorgt ook voor de mogelijkheid tot sport, ontspanning en ontmoeting. Tegelijkertijd zijn gemeenten met de komst van de Wmo verplicht om na te denken over ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

Onderzoek: Gemeenten laten kansen liggen en Het hart van de transformatie


Website: Gemeentelijke doelstellingen en vrijwilligerswerk

Een goede gemeente creëert de randvoorwaarden waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren. Alleen op die manier heeft de hele gemeenschap daarbij baat. Welke randvoorwaarden dat zijn? En waarom het voor gemeenten van belang is dat ze er komen? U leest het op deze website.


Om te bewaren

Met het programma Goed voor Elkaar is de afgelopen drie jaar op lokaal niveau stevig geïnvesteerd in de versterking van mantelzorg en vrijwilligerswerkbeleid. De resultaten zijn verschenen in het eenmalige magazine ‘Om te bewaren’ voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorgondersteuners en vrijwilligersorganisaties. Ook wordt er vooruitgeblikt.

Download het magazine


Interactieve beleidsvorming

Vrijwilligerswerkbeleid maak je samen. Naast dat dit vanuit de Wmo uw wettelijke plicht als gemeente is, zijn er heel veel voordelen aan het samen met vrijwilligers vrijwilligerswerkbeleid maken. Movisie helpt u een goed interactief beleidsvormingsproces op te zetten.

Lees meer


Zicht op vrijwilligerswerk

Vraagt u zich ook wel eens af of u het vrijwilligerswerkbeleid wel moet evalueren? Het antwoord is ‘ja’. Evaluatie is nodig om nieuw beleid te kunnen maken. Want alleen door terug te kijken, bent u in staat om goed vooruit te kijken. Evaluatie geeft u inzicht in de effectiviteit van beleid en wat er in de toekomst nodig is om het beleid te verbeteren.

Lees meer


Integraal vrijwilligerswerkbeleid

Vrijwilligers zijn actief binnen vele gemeentelijke beleidsterreinen. Van opvang van kwetsbare groepen, integratie en veiligheid, tot cultuur, natuur en zorg. Daarom adviseren wij u om integraal vrijwilligerswerkbeleid te schrijven, samen met collega’s van andere beleidsterreinen. Met dit stappenplan kunt u uw collega’s bewust maken van het belang van goede ondersteuning, kunt u samen kijken welke ondersteuning dan menselijk is en bepalen welke rol de gemeente daarin wil en kan spelen.

Lees meer


Lastenverlichting

Vrijwilligers worden in het uitvoeren van hun werkzaamheden vaak belemmerd door het zoeken naar de benodigde informatie, onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures, kosten en accommodatiebeleid. Om het vrijwilligerswerk verder te versterken en vrijwilligers te blijven motiveren, is het belangrijk dat de administratieve lasten worden verminderd. Movisie biedt gemeenten hulp bij het inventariseren en verminderen van deze lasten.

Lees meer in deze publicatie


Evaluatie van beleid

Nieuw beleid vraagt om een zorgvuldige evaluatie van het huidige beleid. Want alleen door terug te kijken, bent u in staat goed vooruit te kijken. Met een goede evaluatie weet u immers in hoeverre het vrijwilligerswerkbeleid effectief is geweest en wat er in de toekomst nodig is om het beleid te verbeteren.

Lees meer


Basisfuncties

Dankzij de basisfuncties vrijwilligerswerk kunnen gemeenten het vrijwilligerswerk ondersteunen zoals nodig is. De vormen van ondersteuning verschillen immers per lokale situatie. De basisfuncties helpen deze lokale situatie in kaart brengen en verbeterpunten op te sporen. Resultaat: effectieve ondersteuning op maat.

Download de publicatie


Vrijwillige inzet is de basis. Aandachtspunten voor lokaal beleid

Deze notitie is een actualisatie van de basisfuncties. Voor de notitie is input verkregen van tientallen gemeenten en organisaties, zoals landelijke vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerssteunpunten,  kennisinstituten en belangenorganisaties. Een aantal deskundigen heeft tijdens een zogenaamde versnellingskamer hun visie en aanbevelingen in beeld gebracht. In deze notitie worden gemeenten aandachtpunten en tips meegegeven om burgers en vrijwilligers in ongeorganiseerd en georganiseerd verband waar dit nodig is te faciliteren tijdens hun vrijwillige inzet.

Download de publicatie


Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk

In alle gemeenten is Wmo-beleid opgesteld. Burgerparticipatie, actief burgerschap en het stimuleren van burgerinitiatieven hebben daarin een centrale plaats gekregen. Een logische partner van de gemeente voor het stimuleren en organiseren van deze burgerinitiatieven is vaak de lokale welzijnsstichting met opbouwwerk en vrijwilligerssteunpunt. Deze publicatie presenteert 10 voorbeelden van hoe steunpunten burgerinitiatieven kunnen stimuleren.

Lees meer en/of download de publicatie


Kabinetsnota Doe-democratie

Het kabinet beschouwt maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap - de zogeheten 'doe-democratie' - als een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen. De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol. Wel moet zij actief bijdragen aan de doe-democratie. In plaats van 'burgerparticipatie' kan daarom beter worden gesproken van 'overheidsparticipatie'.

Download de nota.

Lees de blog van Jan-Willem de Gast over de doe-democratie.


Decentralisatie zoekt vrijwilligersorganisatie

Movisie volgt de ontwikkelingen rondom de inzet van vrijwilligersorganisaties bij de decentralisaties op de voet. In een aantal artikelen wordt u op de hoogte gehouden.

Lees meer


Digimon is vernieuwd

Digimon is een digitale monitor, waarbij lokale vrijwilligersorganisaties geënquêteerd worden. Digimon geeft gemeenten informatie over de vitaliteit van de organisaties, hun activiteiten binnen maatschappelijke thema’s en de vraagstukken en knelpunten waarmee vrijwilligersorganisaties worstelen.

Lees meer


Initiatiefadvies EU meten van vrijwillige inzet

 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) stelt voor om bindende EU-wetgeving in te voeren teneinde het meten van vrijwilligerswerk in de hele EU te harmoniseren.
Download het advies
Download de handleiding


Aanpak knellende regels vrijwilligerswerk

 

Vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke initiatieven geven al geruime tijd aan veel last te hebben van wet- en regelgeving. Ook geven zij aan tegen allerlei bureaucratische rompslomp aan te lopen. De minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk en de staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn geven in een op 6 mei 2014 aan de Tweede Kamer gestuurde brief aan hoe zij de knelpunten denken aan te pakken.

Lees meer


Gezocht & Aangeboden: actieve burgers

 

Deze duo-publicatie spoort gemeenten en vrijwilligersorganisaties aan om elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan. Want samen elkaars expertise ontdekken en benutten, dat is bouwen aan een krachtige civil society.

Download de publicatie


Geef ze de ruimte! Onderzoek naar succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven in Gelderland

Welke concrete burgerinitiatieven op het terrein van zorg, welzijn en leefbaarheid zijn er te vinden in de provincie Gelderland? Wat zijn volgens de initiatiefnemers de belangrijkste succes- en faalfactoren van hun initiatieven? Wat hebben de initiatiefnemers nodig van gemeenten om hun initiatief succesvol te maken of te houden?

Download het onderzoek (PDF)

 


Burgers en hun landschap: burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief

Het boek Burgers en hun landschap: burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief beschrijft een zoektocht naar inzicht in de kracht en betekenis van burgerinitiatieven. Initiatieven waarbij burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor een groene leefomgeving. Het boek biedt zowel inspiratie voor nieuwe initiatieven als adviezen hoe de lokale overheden de kracht en effectiviteit van burgerinitiatieven kunnen vergroten.

Lees meer


Vrijwillige inzet is de basis

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwillige inzet. Dat gaat niet altijd vanzelf. Gemeenten kunnen op vier fronten bijdragen aan het versterken van vrijwillige inzet: makelen, ondersteunen, stimuleren en continueren. Maar hoe zet u deze instrumenten optimaal in?

Lees meer