Verplicht vrijwilligerswerk

Verplicht en vrijwillig, dat lijkt een contradictie. Toch onderscheiden we in Nederland een tweetal vormen waarin sprake is van een zekere mate van verplichting.

 

Vrijwilligerswerk als wederdienst

Steeds vaker wordt van leden van verenigingen een wederdienst gevraagd: bardienst draaien, jeugdleden trainen of scheidsrechteren. Wie dat niet doet, kan rekenen op extra contributie, een reprimande of soms zelfs royement. Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht hoe deze arrangementen werken en of het de betrokkenen bevalt.

>Lees meer


Tegenprestatie

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot het doen van een tegenprestatie volgens de Participatiewet. Deze tegenprestatie houdt in dat de uitkeringsgerechtigde naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden verricht, naast of in aanvulling op reguliere arbeid.

> Lees hier meer over de uitzonderingsgevallen.

Regels rond vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Hoe moeten Vrijwilligersorganisaties omgaan met uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie gaan leveren binnen hun organisatie.  Mensen die vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie zijn formeel geen vrijwilligers. Ze vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente.
> Lees meer

De ervaringen van bijstandsclienten met een tegenprestatie voor hun uitkering

Een deel van de Bijstandscliënten vult de tegenprestatie in door het doen van vrijwilligerswerk. Wat betekent verplicht vrijwilligerswerk voor deze mensen? Dit proefschrift beschrijft een kwalitatieve studie onder 66 'geleide vrijwilligers' in vijf Nederlandse gemeenten.
> Lees meer

‘Verplicht vrijwillig’ Een onderzoek naar de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden

Een onderzoek naar de Rotterdamse aanpak van de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden onder de noemer ‘Verplicht Vrijwilligerswerk’. Een en ander is onderzocht vanuit de perspectieven van verschillende groepen: vrijwilligers/actieve burgers, professionals/klantmanagers, bestuurders, ontvangende organisaties. Ook is bekeken in hoeverre de interventies bijdragen aan de scholing en/of ontwikkeling van de cliënt.
>Lees meer

Vrijwilligerswerk door bijstandscliënten, Een verkennend onderzoek naar de gemeentelijke praktijk

Veel gemeenten hebben een voorschot genomen op de beleidswijzigingen per 1 januari 2015 door bijstandsgerechtigden meer dan voorheen te activeren tot participatie. Dit verkennend onderzoek gaat na hoe gemeenten – vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet – in de praktijk vorm geven aan vrijwilligerswerk voor bijstandscliënten. Daarbij is ook de rol meegenomen die vrijwilligerscentrales spelen bij de uitvoering van dit beleid. Tevens is nagegaan hoe er in zorginstellingen wordt gewerkt met bijstandsvrijwilligers en wat de voorwaarden zijn om dit succesvol te laten verlopen.
> Lees meer