Diversiteit en doelgroepen

Vinden en binden jonge vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties willen graag nieuwe, jonge vrijwilligers bereiken en betrekken. Maar waar haal je die vandaan in een tijd waarin jongeren een dag wel twee keer kunnen vullen met hun bezigheden? CNV Jongeren heeft zich gestort op dit vraagstuk. Voor het project iVolunteer heeft een aantal jongeren marketingplannen geschreven en wervingsacties uitgevoerd voor tien organisaties in Den Haag en Rotterdam. Download het document.

Verovering van de Jongerenmarkt

Jongeren betrekken als vrijwilliger: het staat hoog op het prioriteitenlijstje van veel vrijwilligersorganisaties. Vaak blijft het ook op dat lijstje staan, want hoe pak je dat nu aan met jongeren? Dit studieboek geeft inzicht in de basis van de marketing én laat zien hoe de jongerenwereld in elkaar steekt. Aan de hand van praktische tips en hulpmiddelen leert een organisatie goed naar zichzelf en naar jongeren te kijken. Wat maakt ons speciaal, wat hebben we te bieden? Wat zou ons specialer kunnen maken? Passen onze mensen wel bij de jongeren die we willen veroveren? Wat moeten die jongeren ervoor over hebben om bij ons te werken? En, niet onbelangrijk, wie en wat zijn onze concurrenten? Lees meer en bestel.

Klaar voor jongeren?

Is uw organisatie klaar voor jonge vrijwilligers? Deze eenvoudige test laat u zien of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden om succesvol met jongeren aan de slag te gaan. De test wijst uit in welke mate uw organisatie aantrekkelijk en toegankelijk is voor jonge vrijwilligers, en vertelt u wat er nog moet gebeuren om succesvol met jonge vrijwilligers aan de slag te kunnen gaan. Download de test.

Een belevenis creëren

Bij het doen van vrijwilligerswerk gaat het voor jongeren niet alleen om de activiteit zelf. Het gaat om het geheel en om de ervaring die de jongere meemaakt. Deze brochure geeft praktische handvatten waarmee u als organisatie aan de slag kunt gaan met het creatief vormgeven van activiteiten. U gaat daarbij uit van de belevingswereld van de jongeren met als resultaat activiteiten en klussen die jongeren aanspreken. Download de brochure.

Motiveren is maatwerk!

Als ze eenmaal aan de slag zijn, vinden jongeren vrijwilligerswerk erg leuk. Maar hoe krijgt u als vrijwilligersorganisatie jongeren binnen en hoe houdt u de motivatie van jongeren vast, ook op de lange termijn? Deze brochure geeft u als organisatie inzicht in de motivaties die jongeren drijven tot het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast laten we zien dat het van groot belang is om in de waardering en beloning oog te hebben voor de specifieke wensen van jongeren. Tot slot staan we stil bij wat het uw organisatie oplevert om aan de slag te gaan met beloning in de werving en het behoud van jonge vrijwilligers. Download de brochure.

Duizend en één kansen op een nieuwe markt

Na het lezen van dit boek weet u veel meer over marketing, de doelgroep allochtone vrouwen en hoe u hen kunt interesseren en aanspreken om vrijwilliger bij uw organisatie te worden. Makkelijk is dat niet. Het welslagen van uw inspanningen en acties vraagt een gedegen voorbereiding. De communicatie moet op maat zijn. Duizend en één Kracht en Movisie bieden u met dit boek een helpende hand. Maar u moet het natuurlijk zelf doen. Download het boek.

Activeren allochtone vrouwen

De krachtenbundel Duizend en één Kracht is bedoeld voor organisaties die zich op lokaal niveau inspannen om de participatie en emancipatie van allochtone vrouwen te bevorderen. De krachtenbundel bestaat uit vier handreikingen die u, op verschillende onderwerpen, daarbij kunnen helpen. Download de krachtenbundel.

Vrijwilligers Inspiratie Prakticum. Activeren, Inspireren en Motiveren

VIP-AIM (Vrijwilligers Inspiratie Prakticum: Activeren Inspireren Motiveren) richt zich op het stimuleren van vrijwilligerswerk voor mensen die buiten Europa geboren zijn en een toekomst willen opbouwen in de Nederlandse samenleving. Het handboek bevat een overzicht van de ontwikkelde activiteiten, de werkmethodiek en de processtappen en aanvullende instrumenten. Daarnaast veel concrete voorbeelden uit de praktijk en deelnemers die zelf aan het woord komen. Download het handboek.

Stimuleren vrijwillige inzet van ouderen

De studie ’Zin in meedoen’ geeft inzicht in de motieven van mensen in de derde levensfase om vrijwilligerswerk te doen. Werkzame principes zijn geformuleerd waarmee vrijwilligersorganisaties ook andere mensen in deze levensfase kunnen mobiliseren. Download de publicatie.

Ouderen en vrijwillige inzet

Vitale ouderen zijn grootleveranciers van vrijwilligerswerk. Maar liefst een op de drie senioren in de leeftijd van 55 tot 74 jaar zet zich vrijwillig in, gemiddeld zijn zij zo’n zes uur per week in de weer voor de medemens. Tot zover het goede nieuws. De tijd die de totale groep 65-plussers wekelijks besteedt aan vrijwilligerswerk is tussen 2000 en 2005 gedaald van gemiddeld 2,2 uur naar 1,8 uur per week. Voor sommige groepen senioren is vrijwilligerswerk in georganiseerd verband helemaal niet vanzelfsprekend: ouderen met gezondheidsproblemen, ouderen met een laag inkomen en ouderen met een klein netwerk. De senior is vooral druk met andere dingen: betaald werk, oppassen op kleinkinderen, mantelzorg, mediagebruik (vooral televisie kijken), sociaal verkeer en solitaire hobby’s. Conclusie: wil het georganiseerde vrijwilligerswerk vitale senioren echt verleiden, dan zal het voor deze groep aantrekkelijker en uitdagender moeten worden. Download de factsheet.

Kwetsbare vrijwilligers

Mensen met een psychische beperking zijn vaak onzichtbaar in onze samenleving. Ze zien er meestal net zo uit als andere mensen. Toch zijn er ongeveer 72.000 burgers met een chronische, psychiatrische problematiek. Mensen met een psychische beperking hebben meestal minder mogelijkheden om zich te ontplooien. De methodiek 'Un-limited @work' helpt vrijwilligerssteunpunten bij het bemiddelen en begeleiden van kwetsbare vrijwilligers. Veel tips en handvatten zijn ook bruikbaar voor de bredere groep kwetsbare vrijwilligers. Lees meer over de methodiek.

Focus op talent in plaats van beperking

Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor vrijwilligersorganisaties.  Toch realiseren veel vrijwilligersorganisaties zich niet dat zulke mensen ook voor hen interessante (potentiele) vrijwilligers kunnen zijn. Tien tips en quotes van vrijwilligersorganisaties die de talenten van mensen met een beperking goed weten in te zetten. Ze laten zien dat het niet ingewikkeld, moeilijk of tijdrovend hoeft te zijn om zulke mensen als vrijwilliger te werven en te begeleiden. Download of bestel deze brochure.

Lees hier het artikel over vrijwilligerswerk zonder drempels en de monitor 'Samen talenten benutten'

Respect, waardering en ontplooiing.  Burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking

Maatjesprojecten, theater, scouting, zangkoren en kerkdiensten, vele organisaties organiseren activiteiten met als doel de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke of psychische beperking te bevorderen. Lukt dit ook? Dragen de activiteiten bij aan respect, waardering en ontplooiing? Komt hiermee de zo gewenste sociale integratie tot stand? In deze kwalitatieve studie is dit door middel van observaties en interviews onderzocht. Mensen met een beperking en de organisatoren van de projecten komen aan het woord. Download of bestel dit boek.

Verzilver de inzet van jongeren. Een werkboek over het effect van jongeren op organisaties

Maatschappelijke organisaties werken graag met jonge vrijwilligers. Mede door de verplichte maatschappelijke stage hebben veel organisaties de afgelopen jaren ervaren wat de meerwaarde is van het werken met jongeren. Enkele tools die organisaties in kunnen zetten om die meerwaarde in kaart te brengen en vergroten staan beschreven in dit werkboek. Download het boek.

Toolkit Verzilveren

Senioren verzorgen bijna de helft van al ons vrijwilligerswerk. En een groeiende groep met potentieel staat te popelen om gevraagd te worden. De digitale Toolkit Verzilveren helpt senioren, maatschappelijke organisaties en gemeenten dit potentieel te verzilveren. Voor elke partij wordt in aparte hoofdstukken op een rij gezet hoe ze aan de slag kunt gaan. Met praktische instrumenten en voorbeelden. Download de toolkit.

Kinderen, mij een zorg!

In deze gratis instructie leren vrijwilligers signalen van kinderen in de knel herkennen. De instructie is bedoeld voor vrijwilligers die kinderen/tieners begeleiden in sportieve en recreatieve activiteiten. Lees meer.

Ontdek je talent

Dit spel is ontwikkeld in samenwerking met Vlaardingse scholen om jongeren te helpen hun talenten te ontdekken en na te denken hoe ze deze kunnen gebruiken in een maatschappelijke stage of vrijwillige inzet. Daarnaast kunnen organisaties met jongeren het spel spelen om nieuwe talenten en interesses bij hun jongeren te ontdekken. Geschikt voor verschillende niveaus, tijdsbesteding en lesvormen.

Het spel is gratis voor Vlaardingse scholen en Vlaardingse organisaties die met jongeren werken. Voor particulieren, scholen of instellingen buiten Vlaardingen kost het spel 30 euro. Lees meer of bestel.

Een burgerintiatief waaraan iedereen kan meedoen

Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide, autochtone Nederlanders opgezet en bezocht. Hoe zorg je ervoor om ook andere mensen bij het initiatief te betrekken?

> Lees meer

Inspiratiebundel helpt mensen met beperking aan vrijwilligerswerk

Slechts 9% van de mensen met een licht verstandelijke beperking doet vrijwilligerswerk tegenover 36% van de totale bevolking. Terwijl ze daar wel voor in zijn. Vrijwilligerswerk leidt tot meer zelfvertrouwen, contacten en structuur. Maar hoe zorg je nu dat ook deze groep kan meedoen en een passende vrijwilligersplek vindt?

> Lees meer