Drank- en horecawet

Drank- en Horecawet

Organisaties met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van de Drank- en Horecawet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol.

Vergunning

Het is verboden alcoholhoudende dranken te verkopen zonder vergunning van de gemeente. Aan het verkrijgen van de vergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De organisatie moet beschikken over twee leidinggevenden met een verklaring voor Sociale Hygiëne.
  • De verkoop wordt alleen gedaan door barvrijwilligers en/of leidinggevenden.
  • Er is een bestuursreglement.
  • Er zijn huisregels. De schenktijden zijn daarin in opgenomen.

De vergunning moet opnieuw aangevraagd worden bij een ingrijpende verbouwing of bij het betrekken van een nieuwe horecalocatie. Omdat de leidinggevenden vermeld staan in een bijlage van de vergunning is het niet nodig een nieuwe vergunning aan te vragen wanneer één of beide leidinggevenden vertrekken en nieuwe aangesteld zijn.

Ontheffing

De gemeente kan ontheffing verlenen voor het verkopen van zwak alcoholische dranken (beneden de 15%) bij bijzondere gelegenheden die zeer tijdelijk van aard zijn, zoals evenementen. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden verbonden zijn. Op de ontheffing moet de naam van de leidinggevende vermeld staan. Bij een ontheffing hoeft geen vergunning aangevraagd te worden.

Leidinggevende

Per organisatie moeten minimaal twee leidinggevenden aangewezen zijn en zij moeten beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne. Voor het verkrijgen van de verklaring Sociale Hygiëne moet een cursus worden gevolgd. Dit kan bij een opleidingsinstituut of door zelfstudie. De cursussen duren drie tot vijf maanden en worden afgerond met een examen. De examens worden afgenomen door de Stichting Vakonderwijs Horeca. De leidinggevenden zijn personen die ouder zijn dan 21 jaar, voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag en beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne. De eisen voor zedelijk gedrag zullen bij een algemene maatregel van bestuur nader uitgewerkt worden. Voorlopig staat hiervoor dat leidinggevenden niet onder curatele mogen staan, uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag zijn. De leidinggevenden staan in de bijlage van de vergunning vermeld.

Barvrijwilligers

De leidinggevende hoeft niet per se achter de bar te staan wanneer alcoholische dranken worden geschonken. Het schenken van alcoholische dranken mag ook door barvrijwilligers gedaan worden. Deze zijn minimaal 16 jaar en moeten dan een korte Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gevolgd hebben. De Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor vrijwilligers mag gegeven worden door een leidinggevende of een externe instantie. De vereniging moet een register bij houden van deze geïnstrueerde barvrijwilligers.

Aanwezigheidsverplichting

Wanneer er alcohol wordt geschonken moet er ten allen tijden een gekwalificeerd persoon aanwezig zijn. Dit is ofwel de leidinggevende ofwel een barvrijwilliger die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gevolgd heeft.

Bestuursreglement

Naast de eisen voor aanwezigheid van gekwalificeerde personen stelt de wet dat het bestuur van de organisatie voor het verkrijgen van een vergunning beschikt over een reglement. In dit reglement wordt in ieder geval vastgelegd wat de schenktijden zijn, welke barvrijwilligers een voorlichtingsinstructie hebben gevolgd, de kwaliteitseisen voor de barvrijwilligers, huis- en gedragsregels voor sociale hygiëne en op welke wijze wordt toegezien op de naleving van het reglement. Dit reglement moet aanwezig zijn op momenten dat er alcohol geschonken wordt. Bij de aanvraag van een vergunning moet in de meeste gemeenten het bestuursreglement bijgevoegd worden. Bekijk een voorbeeld van een bestuursreglement.

De bar uitbesteed?

Wanneer u de ’bar’ heeft uitbesteed aan een externe organisatie, dan moet die organisatie aan de eisen van de Drank- en horecawet voldoen. Het is verstandig met de exploitant contact op te nemen hierover. Voldoet hij niet aan de eisen, dan bestaat het risico dat uw gelegenheid wordt gesloten.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van de drank- en horecawet.

Instrumenten