Ecotax

Organisaties met een eigen accommodatie betalen Ecotax. In een aantal gevallen kan deze terug gevraagd worden. Hier leest u alles over de teruggaaf van de energiebelasting aan vrijwilligersorganisaties.

Wet belastingen op milieugrondslag

De Ecotax, ook wel de regulerende energiebelasting genoemd, is een milieuheffing op olie, gas en elektra. Met de energiebelasting op olie, gas en elektra wil de overheid primair aanzetten tot het verminderen van het energieverbruik, het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van het gebruik van duurzame energiebronnen. Alle instellingen, bedrijven en particulieren betalen sinds 1 januari 1996 deze energieheffing. Ook vrijwilligersorganisaties betalen deze energiepremie. In 2000 en 2004 zijn maatregelen door de overheid genomen die het ook voor vrijwilligersorganisaties mogelijk maken (een deel van) de energiebelasting terug te vragen. Lees meer over de Wet belastingen op milieugrondslag.

Teruggaafregeling

Onroerende zaken die hoofdzakelijk in gebruik zijn bij een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling komen hiervoor in aanmerking. Met ingang van 1 januari 2004 is hieraan toegevoegd dat onder bepaalde voorwaarden de teruggaaf eveneens van toepassing is op instellingen die een sociaal belang behartigen. De hoogte van de teruggaaf bedraagt tot 50% op aardgas en elektriciteit. Het gaat hierbij om organisaties waarbij het behartigen van het sociaal belang de hoofddoelstelling is, zonder daarbij een winst na te streven. Hieronder vallen onder andere sportverenigingen, muziekverenigingen, scoutinggroepen en personeelsverenigingen. Voorwaarde is wel dat de organisatie niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld en een energierekening kan overleggen op naam van de organisatie die om de teruggaaf verzoekt. Wanneer de energiekosten in de huur zijn opgenomen, is het dus niet mogelijk deze terug te vragen. De teruggaaf wordt verleend als:

 • de werkzaamheden van de instelling een sociaal belang betreffen en;
 • de werkzaamheden nagenoeg geheel worden verricht door vrijwilligers en;
 • de organisatie beschikt over notarieel goed gekeurde statuten.

Bij de indiening van het verzoek om teruggaaf zal de betreffende instelling moeten verklaren dat:

 • het aardgas en de elektriciteit zijn gebruikt in een onroerende zaak die hoofdzakelijk bij haar in gebruik is;
 • de instelling beschikt over notarieel vastgelegde statuten waaruit de doelstelling blijkt en deze desgevraagd zal overleggen;
 • dat de feitelijke werkzaamheden van de instelling in overeenstemming zijn met de doelstelling;
 • de eindfactuur voor de geleverde energie is bijgevoegd en deze op naam van de instelling staat;
 • zij niet of slechts maximaal voor 30% werkzaam is op het gebied van sport; gezondheidszorg of onderwijs;
 • zij niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen of daarvan is vrijgesteld;
 • de werkzaamheden van de instelling nagenoeg geheel voor niets worden verricht door natuurlijke personen of voor een loon dat in belangrijke mate lager is dan hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is;
 • de instelling al dan niet recht heeft op aftrek heeft op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Of u in aanmerking komt voor teruggaaf van de regulerende energiebelasting kunt u bekijken aan de hand van een stroomschema dat door de belastingdienst is ontwikkeld. Het teruggaafformulier is te vinden op de website van de Belastingdienst: teruggaaf energiebelasting. Bij het formulier zit een uitgebreide toelichting om het invullen te vereenvoudigen. Het verzoek om teruggaaf moet ingediend worden binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode van 12 maanden.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van energiebelasting.

Jurisprudentie

Hier vindt u enkele uitspraken van de rechtbank over energiebelasting.

Instrumenten