Kansspelen

Wet op de kansspelen

De belangrijkste regels voor het organiseren van een kansenspel zijn te vinden in de Wet op de Kansspelen. Volgens de wet is het verboden gelegenheid te geven of mee te doen aan een kansspel. Uitgezonderd van dit verbod zijn kansspelen waarvoor een vergunning is verleend en die een algemeen belang dienen. Hieronder kan ook het algemeen belang van de organisatie vallen. Verder zijn van dit verbod uitgezonderd: kansspelen die alleen toegankelijk zijn voor leden en niet voor het publiek in het algemeen en die niet bedrijfsmatig worden gegeven. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de Wet op de kansspelen. Deze herziening treedt op zijn vroegst in 2010 in werking. Het is ook mogelijk dat de organisatie die een kansspel organiseert te maken krijgt met de Wet op de Kansspelbelasting. Daarnaast zijn de beperkingen die er gelden, vastgelegd in gemeentelijke regelingen.

Wat is een kansenspel?

Kansspelen zijn spelen waarbij de prijswinnaar wordt bepaald door toeval. De deelnemers hebben in zo een spel geen doorslaggevende invloed op de uitkomst. Wie geluk heeft wint. Behendigheidsspelletjes of prijsvragen waarbij een jury de winnaar aanwijst, vallen niet onder de kansspelen. Wanneer de winnaar van een prijsvraag niet wordt aangewezen door een jury maar uit alle inzenders wordt getrokken, is het wel weer een kansspel. Immers: het lot bepaalt de winnaar. Voorbeelden van kansspelen zijn alle vormen van loterij en de bingo. Ook het Rad van Fortuin en prijsvragen vallen hieronder.

Wettelijke restricties

Alleen wanneer een vergunning is verstrekt, is het toegestaan om betaalde spelen te organiseren waarbij prijzen kunnen worden gewonnen. Voor verschillende vormen van spelen gelden weer andere regels en vergunningvoorwaarden. Eerste voorwaarde om een kansspel te mogen organiseren is dat de opbrengsten ten goede komen aan het algemeen belang, zoals sport, cultuur, welzijn, gezondheidszorg, ontwikkelingswerk en wetenschap. De instantie waar de vergunning wordt aangevraagd bepaalt of er sprake is van een algemeen belang. Een tweede algemene voorwaarde bij het organiseren van kansspelen is dat de organisatiekosten niet hoger zijn dan vijftig procent van de opbrengsten uit de verkoop van loten en dergelijke. Er is geen vergunning nodig voor ’kleine kansspelen’, zoals een bingo- of kienspel.

Incidentele loterij

Om een vergunning te krijgen voor het organiseren van een incidentele loterij, moet worden voldaan aan de twee boven genoemde voorwaarden. De vergunning voor een incidentele loterij is maximaal 6 maanden geldig. Er mogen maximaal 13 trekkingen plaatsvinden. Wanneer de totale waarde van het prijzengeld van de loterij hoger is dan € 4.500,-, is een landelijke vergunning verplicht. Deze vergunning moet bij het ministerie van justitie worden aangevraagd. Wanneer de gezamenlijke waarde van het prijzengeld onder € 4.500,- blijft, moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente waar de loterij plaatsvindt. Aan het aanvragen van een vergunning bij de gemeente zijn vaste kosten verbonden, de zogenaamde legeskosten. De kosten voor de vergunning bij het rijk zijn gekoppeld aan de hoogte van het prijzengeld.

Bingo

Ook voor de bingo geldt dat de opbrengst ten goede moet komen aan een algemeen belang. Voor het organiseren van een bingo is geen vergunning verplicht. Wel moet de bingobijeenkomst worden aangemeld bij de gemeente ten minste veertin dagen van tevoren. Extra voorwaarden voor een bingo is dat de organisatie langer dan drie jaar bestaat. Ook zijn restricties verbonden aan het prijzengeld. De waarde van de prijzen mag per spelronde niet hoger zijn dan € 400,- en per bijeenkomst niet boven  € 1550,- komen. Kien- of bingobijeenkomsten waar de waarden van de prijzen hoger uitkomen, zullen door de gemeente in de regel worden verboden. Voor het Rad van Fortuin gelden dezelfde regels.

Prijsvraag

Het verschil van een prijsvraag met een loterij, bingo of Rad van Fortuin is dat de deelnemer wel invloed heeft wanneer sprake is van een beoordeling door een jury. Het gaat hier om prijsvragen waarbij de deelnemers een slagzin of limerick moeten verzinnen of afmaken. Hoe beter de slagzin, hoe groter de kans op een prijs. Voor prijsvragen met een prijzengeld tot € 2.300,- is geen vergunning verplicht. Voor prijsvragen met totaal aan prijzengeld tussen  € 2.300,- en € 4.500,- is een vergunning nodig van de gemeente waar de winnaar wordt aangewezen. Voor prijsvragen met een hoger prijzengeld is een vergunning van het rijk nodig.

Sportprijsvragen

Onder sportprijsvragen worden prijsvragen verstaan, die erop gericht zijn deelnemers uitslagen van tevoren aangekondigde sportwedstrijden - met uitzondering van harddraverijen en paardenrennen - te doen raden of voorspellen. Een voetbalpoule voldoet aan de definitie van een sportprijsvraag. In beginsel is daarom uitsluitend de Stichting de Nationale Sporttotalisator gerechtigd tot het organiseren van een voetbalpoule. De Wet op de kansspelen is echter niet van toepassing op voetbalpoules die noch voor het publiek zijn opengesteld, noch bedrijfsmatig worden georganiseerd. Het opzetten van een voetbalpoule is daarom wél toegestaan wanneer dit plaatsvindt in daadwerkelijk besloten kring, bijvoorbeeld binnen een organisatie waar alleen medewerkers van de desbetreffende organisatie aan kunnen meedoen.

Spelautomaten

Voor het plaatsen van een speelautomaat zijn in principe twee vergunningen nodig: een aanwezigheidsvergunning en een exploitatievergunning. De aanwezigheidsvergunning moet worden aangevraagd bij het rijk. Voor speelautomaten is geen restrictie met betrekking tot de opbrengsten in het algemeen belang. Ook organisaties zonder een doelstelling voor het algemene belang kunnen een speelautomaat neerzetten.

Kansspelbelasting

Wanneer een organisatie een bingoavond, verloting, prijsvraag of andere kansspelen organiseert, kan zij te maken krijgen met kansspelbelasting. Ook als er geen vergunning voor het houden van een kansspel nodig is, moet er misschien toch kansspelbelasting betaald worden. Wanneer de waarde van een te winnen prijs niet meer bedraagt dan € 454,-, hoeft geen belasting betaald te worden. Prijzen boven de € 454 zijn belastingplichtig. Over het bedrag hoeft slechts eenmaal belasting worden betaald, hetzij door de winnaar hetzij door de organisatie. Als organisator van een kansspel bent u verplicht de kansspelbelasting in te houden op de prijs. Dat is de hoofdregel. U betaalt de kansspelbelasting namens de prijswinnaar aan de Belastingdienst. De kansspelbelasting is 29% van de waarde van de prijs. De organisator kan er ook voor kiezen om de kansspelbelasting voor zijn rekening te nemen. In dat geval is het tarief 40,85%.

Voor speelautomaten gelden andere regels. De exploitant van de kansspelautomaat betaalt de kansspelbelasting over de bruto spelopbrengst.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van kansspelen en vrijwilligerswerk.

Instrumenten