Omzetbelasting

Wanneer goederen of diensten worden geleverd, waarvoor moet worden betaald, moet daar omzetbelasting over afgedragen worden. Dit geldt ook voor goederen en diensten van vrijwilligers als daarvoor betaald wordt aan de organisatie. Hier leest u meer over omzetbelasting.

BTW

BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Iedere ondernemer die prestaties levert (producten of diensten) en daarvoor een zakelijke vergoeding krijgt, is belastingplichtig voor de omzetbelasting. Het begrip ondernemer is binnen de Wet op de omzetbelasting ruimer dan dat voor de vennootschapbelasting. Voor de omzetbelasting is een ondernemer: iemand die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Het is voor de omzetbelasting niet van belang dat er winst wordt beoogd. Dat betekent dat ook stichtingen en verenigingen als ondernemingen worden gezien. Meer informatie over de omzetbelasting is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Teruggave

Voor de omzetbelasting, of BTW, bestaan verschillende tarieven die aan klanten worden doorberekend en worden afgedragen aan de Belastingdienst. Daarnaast wordt BTW betaald over goederen en diensten die worden ingekocht. Dit laatste wordt ook wel voorbelasting genoemd omdat deze afgetrokken kan worden van de BTW die aan de Belastingdienst moet worden afgedragen. Wanneer meer BTW aan de belastingdienst betaald wordt dan over de omzet verschuldigd is, kan het verschil worden teruggevraagd.

Tarieven

Het BTW-tarief voor de meeste goederen en diensten is 21%. Voor een aantal producten en diensten geldt een verlaagd tarief van 6%, bijvoorbeeld eten en drinken (uitgezonderd alcoholische dranken), geneesmiddelen, kamperen, toegang tot culturele en sportieve evenementen. Voor informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Vrijstelling voor verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen hoeven niet altijd omzetbelasting te betalen. Voor bepaalde prestaties (leveringen en diensten) die behoren tot de hoofdactiviteit van de organisatie gelden vrijstellingen. Onder andere prestaties op het gebied van algemeen maatschappelijk, kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel, wetenschappelijk, sociaal of recreatief belang en sport. Voor informatie of een hoofdactiviteit onder de vrijstelling valt, kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst.

Bij een vrijstelling hoeft geen BTW in rekening te worden gebracht. Voorwaarde is wel dat met de prestatie geen winst wordt beoogd. Bij het behalen van exploitatieoverschotten is er in beginsel al sprake van winst, maar wanneer deze wordt gebruikt voor de hoofdactiviteit van de organisatie beschouwt de Belastingdienst het overschot niet als winst. Verder maakt het uit of er sprake is van een hoofdactiviteit of een nevenactiviteit. Bij nevenactiviteiten gelden bepaalde grensbedragen:

  1. Voor levering van goederen is de grens € 68.067 per jaar, bijvoorbeeld voor ontvangsten van clubmaterialen, glazen, speldjes dassen en andere verkoopacties.
  2. Voor diensten is de grens € 22.689 per jaar, bijvoorbeeld ontvangsten uit bingoavonden, fancy-fairs, toegang tot wedstrijden en sponsoring.
  3. Voor fondsverwervende diensten aan sportverenigingen of de leden daarvan is maximaal € 31.765 vrijgesteld.

De grensbedragen gelden per categorie afzonderlijk. Als de organisatie bijvoorbeeld voor de levering van goederen meer dan  € 68.067 ophaalt en de opbrengsten uit de diensten lager blijven dan € 22.689, is alleen de levering van goederen belast. Bij overschrijding van een grensbedrag per categorie geldt dat voor die categorie belasting betaald moet worden over het gehele bedrag. Het kan daarom verstandig zijn te stoppen met de verkoop of de levering van diensten wanneer de grensbedragen overschreden worden omdat de te betalen BTW hoger is dan de extra winst uit verkoop of dienstverlening.

Ook voor de inkomsten uit de kantine kunnen dezelfde grensbedragen gelden wanneer sprake is een kantineregeling en of inkomsten uit fondswerving.

Geen aftrekmogelijkheden

De vrijstelling heeft een tweeledig gevolg: Omdat er enerzijds geen BTW in rekening gebracht hoeft te worden, zijn er anderzijds geen aftrekmogelijkheden voor betaalde BTW bij ingekochte goederen en diensten.

 


 

Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van omzetbelasting.