Sponsoring

Wat is sponsoring?

Bij sponsoring is, in tegenstelling tot een zuivere gift, altijd sprake van een tegenprestatie. Een sponsor steunt een activiteit, een evenement, een vereniging, een groep personen etc. door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit als tegenprestatie. De begrippen ’sponsoring’, ’donatie’ en ’mecenaat’ (geldelijk steunen van kunstenaars) worden soms met elkaar verward. In tegenstelling tot sponsoring gaat het bij donaties en mecenaten om een bijdrage waar geen prestatie tegenover staat.

Bij de sponsoring spelen er twee soorten belasting een rol, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (BTW). Ze zijn geregeld in de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de omzetbelasting.

Inkomsten uit sponsoring

Sponsoring is geen belastingvrije inkomstenbron omdat de sponsor er iets voor terug verwacht. De sponsorbedragen vallen onder de levering van producten en diensten binnen de omzetbelasting. De omzetbelasting geldt voor iedere ondernemer die prestaties (producten en diensten) verricht en daarvoor een zakelijke vergoeding krijgt. Of de ondernemer al dan niet winst beoogt, is voor de omzetbelasting niet relevant. Dit betekent dat ook stichtingen en verenigingen als ondernemer worden gezien. De omzetbelasting kent verschillende tarieven die aan klanten worden doorberekend en worden afgedragen aan de Belastingdienst. Over sponsorinkomsten moet de organisatie BTW betalen.

Vrijstellingen

Niet alle verenigingen en stichtingen betalen omzetbelasting. Organisaties met een hoofddoelstelling op het gebied van algemeen maatschappelijk, kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel, wetenschappelijk, sociaal of recreatief belang en sport zijn voor de inkomsten op de deze hoofddoelstelling vrijgesteld. Daarom zijn lidmaatschapsgelden van toneelverenigingen, sportclubs en kerkgenootschappen vrij van omzetbelasting omdat ze tot de hoofd doelstelling behoren. Inkomsten uit de kantine, de verkoop van petjes en dassen en sponsoring worden gezien als nevenactiviteit en zijn niet vrij van omzetbelasting.

Grensbedragen

Voor organisaties waarvan de hoofddoelstellingen betrekking heeft op een algemeen maatschappelijk, kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel, wetenschappelijk, sociaal of recreatief belang en sport zijn de inkomsten uit nevenactiviteiten tot vastgestelde grensbedragen vrijgesteld van Inkomsten belasting. Tot dat bedrag hoeft men dan geen belasting te betalen. In de grensbedragen wordt onderscheid gemaakt tussen diensten en producten.

  • Voor levering van goederen is de grens € 68.067,-  per jaar, bijvoorbeeld voor ontvangsten van clubmaterialen, glazen, speldjes dassen en andere verkoopacties.
  • Voor diensten is de grens € 22.689 per jaar, bijvoorbeeld ontvangsten uit bingoavonden, fancy-fairs, toegang tot wedstrijden en sponsoring.
  • Voor fondsverwervende diensten aan sportverenigingen of de leden daarvan is maximaal € 31.765 vrijgesteld.

De inkomsten uit sponsoring moeten per categorie (diensten of goederen) opgeteld worden bij de ander inkomsten uit diensten van de nevenactiviteiten uit dezelfde categorie. Entreegelden en reclamegelden behoren daarbij tot dezelfde categorie zoals de barinkomsten en de verkoop van dassen en petjes tot de zelfde categorie behoren.

Afdracht

De BTW moet in rekening worden gebracht aan de sponsor en worden afgedragen aan de Belastingdienst. Een sponsor zal de aan hem door de vereniging gefactureerde BTW overigens meestal als voorbelasting kunnen verrekenen. Aftrek van voorbelasting is alleen mogelijk als zowel de gesponsorde als de sponsor een factuur uitreiken voor de waarde van de prestatie.

Sponsoring in natura

Naast een geldelijke bijdrage is het mogelijk dat een sponsor in natura een bijdrage levert, bijvoorbeeld gereedschap of kleding of een auto. Ondanks dat er geen geld wordt uitgewisseld, moet er wel belasting worden afgedragen over sponsoring in natura. Als waarde van de sponsoring in natura geldt de inkoopwaarde van de goederen die de sponsor ter beschikking stelt. Ook hier geldt dat aftrek van voorbelasting alleen mogelijk is als zowel de gesponsorde als de sponsor een factuur uitreiken voor de waarde met de waarde van de bijdrage in nature en de waarde van de tegenprestatie. Voor de vrijstelling geldt als waarde voor de sponsoring in natura de aankoopwaarde (inclusief BTW) van de goederen die de sponsor ter beschikking stelt. Hoewel sponsoring in natura vaak meerdere jaren kan worden gebruikt worden deze sponsorontvangsten in het jaar dat ze ontvangen worden in de omzetbelasting meegenomen. Het kan dus zijn dat de organisatie als gevolg van de sponsoring in natura en de onmogelijkheid van spreiding over meerdere jaren, het ene jaar boven de vrijstellingsgrens uitkomt terwijl zij in de andere jaren eronder blijft.

Sponsoring en sportevenementen

Sponsoring is vaak een belangrijke bron van inkomsten bij de organisatie van een sportevenement. Een sponsor kan zijn bijdrage verstrekken in geld, maar ook in natura. Bijvoorbeeld: een sponsor stelt sportkleding en andere sportattributen ter beschikking, levert auto’s of verstrekt etens- en drinkwaren. De sponsor krijgt in ruil hiervoor bijvoorbeeld reclameborden, toegangsbewijzen of naamsbekendheid door vermelding van zijn naam op bijvoorbeeld de geleverde sportkleding of auto’s. Deze ruilprestaties worden ’bartering’ genoemd.

Bij bartering is het belangrijk (en verplicht) dat zowel u als de sponsor een factuur uitreikt voor de waarde van de gift en de tegenwaarde van prestatie. Alleen dan is aftrek van voorbelasting mogelijk. Als uw sponsor een ondernemer is die vrijgestelde prestaties verricht of als u eten en drinken verstrekt, is de in rekening gebrachte btw bij uw sponsor niet aftrekbaar als voorbelasting. Als u twijfelt of de sponsoring belast is voor de omzetbelasting, kunt u daarover contact opnemen met het belastingkantoor waar u onder valt.

Sponsorovereenkomst

Omdat bij overschrijding van het grensbedrag de organisatie over het volledige bedrag (of de waarde van de gift in natura)  omzetbelasting moet betalen is het zinnig om afspraken te maken met de sponsor. Mogelijk is het bedrag over meerdere jaren te spreiden. In dat geval kan een sponsorovereenkomst uitkomst bieden.  Een sponsorovereenkomst is maatwerk. De belangrijkste elementen in de overeenkomst zijn een duidelijke omschrijving van financiële of materiële prestaties van de sponsor en communicatievermeldingen van de naam sponsor door de gesponsorde.

Vennootschapsbelasting

Als een bedrijf een geldbedrag aan een organisatie betaalt in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf, wordt de betaling gezien als een vergoeding voor reclame. Een dergelijke betaling is voor het bedrijf volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De voorwaarde die de fiscus aan de aftrekbaarheid van de bijdrage als ’reclame’ stelt, is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast, voor reclame- of sponsordoeleinden. Voor de ontvangende partij gelden evenwel de eerder genoemde grensbedragen.


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van sponsoring en vrijwilligerswerk.