Successierecht

Successierecht

Het successierecht is de belastingheffing bij de overgang van vermogen. De hoogte van de successierechten zijn vastgelegd in de Successiewet. In geval het een materiële nalatenschap of schenking betreft, wordt de (dag)waarde van de schenking vastgesteld en over dat bedrag wordt de hoogte van het successierecht bepaald. Bijvoorbeeld wanneer een nalatenschap of schenking bestaat uit onroerend goed of een kunstwerk zal eerst een taxatie plaatsvinden van de waarde van het onroerend goed of kunstwerk, waarna de successierechten worden vast gesteld op basis van de taxatiewaarden.

In de Successiewet is ook bepaald dat de ontvanger in principe de successierechten verschuldigd is. In de regel zijn vrijwilligersorganisaties de ontvangende partij, waardoor zij over de schenkingen successierechten verschuldigd zijn.

Belastingvrije voet

Afhankelijk van de relatie tot schenker wordt de hoogte van de belastingvrije voet bepaald. In het algemeen zullen vrijwilligersorganisaties gerekend worden tot de groep die geen bepaalde relatie tot de schenker hebben. De hoogte van het belastingvrije bedrag zijn de vinden in de tabellen van de belastingdienst

Voor schenkingen boven de belastingvrije voet worden is het percentage dat aan de belasting moet worden afgedragen afhankelijk van de hoogte van de schenking. Voor bedragen tot €125.000,- is dat 30% en over bedragen van €125.000,- wordt 40% afgedragen.

De berekening van het successierecht gaat over de afzonderlijke giften, schenkingen en nalatenschappen. Het is niet zo dat de bedragen van de verschillende giften en schenkingen bij elkaar te worden opgeteld alvorens de successierechten worden berekend.

Voor de berekening van de successierechten kun t u gebruik maken van de rekenhulp successierechten

Vrijstelling

Organisaties die een sociaal belang dienen hoeven geen belasting te betalen over giften, schenkingen en nalatenschappen wanneer ze geen winstoogmerk hebben en geen vennootschapsbelasting afdragen. Dit zijn de zogenoemde Algemeen Belang  Beogende Instellingen (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI).

In de Geefwet zijn een aantal fiscale maatregelen genomen om het geefgedrag aan deze goede doelenorganisaties te bevorderen


Verdieping

Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van successierecht.