02. Cijfers, bureau & eigen media

1087 keer bekeken 0 reacties

Hoeveel leden heeft Vereniging NOV nu eigenlijk? Hoeveel mensen bezoeken onze websites? Hoe zit dat met die sociale media van de vereniging? En wat waren de inkomsten en de uitgaven?

Ledenmutaties

Begin van het jaar 2021 hadden we 361 leden. Er zijn in de loop van 2021 meer leden bijgekomen dan opzeggingen. De redenen voor beëindiging van het lidmaatschap waren:

1. Fusie, overname of opheffing
2. Geen gebruik maken van het lidmaatschap
3. Niet voldoen van de contributie.

Leden per 01-01-2021 01-01-2022
Categorie:    
Vrijwilligersorganisaties 127 135
Vrijwilligerscentrales 143 143
Sportbonden 89 89
Aspirant-leden 2 1
Totaal: 361 368

 

Bureau NOV

Met de bestuursleden, de vrijwilligers, de tijdelijke projectmedewerkers en de vaste medewerkers bestond het team uit 39 personen. Dat is een enorme groei die vooral komt door de extra medewerkers in de zeven tijdelijke meerjarenprogramma's en projecten. 

Ook een jaar met verlies

In het begin van het jaar hebben we met schrik en verdriet afscheid moeten nemen van onze ICT-adviseur en -beheerder Tim Neitz. Tim was een ongelofelijk vriendelijk en lief persoon. Tim heeft vanaf de verzelfstandiging van NOV in 2012 dit beheer als zelfstandige voor NOV gedaan.
In september verloren we geheel onverwacht Ronald Hetem. Een geliefde collega met zijn eigen gezicht en een grote inbreng op de dossiers van wet- en regelgeving, In Veilige Handen, vrijwilligersmanagement en in de onderzoeken naar vrijwillige inzet. Ronald was meer dan 20 jaar werkzaam en begon bij NOV, later met de fusies onder de vlag van CIVIQ en Movisie. De laatste negen jaar combineerde hij zijn werkzaamheden bij Movisie en NOV. De sector en het team verloren met Ronald een gedreven expert op zijn vakgebied en een prachtig mens.

Van een heel andere orde en met een mooie volgende stap in haar loopbaan is Sanne van Viegen na vijf jaar werkzaam te zijn geweest voor NOV overgestapt naar VluchtelingenWerk. Sanne werkte gedreven aan Goed Geregeld, de opzet van ons Platform Vrijwillige Inzet en communities, het programma Participatie en Taal/ #Meedoen, het programma MDT en Validering van vrijwilligerswerk/Upval.

Het Platform Vrijwillige Inzet

Bezoekers en gebruik

Het aantal bezoekers van het Platform is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020, maar de bezoekers bezochten wel minder pagina's en trokken daar gemiddeld minder tijd voor uit.
 

wat / in het jaar 2021 2020
Bezoekers   253.776   227.868
Paginaweergaven     845.601 921.560
Communityleden 5690 4.700


In de top 10 van meest bezochte pagina's is de checklist WBTR met stip op nummer 2 binnengekomen. De checklist WBTR was (en is nog steeds) een zeer gewild hulpmiddel bij het regelen van bestuurlijke zaken ten aanzien van de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Ook de checklist wordt via links op andere websites gevonden, en het is de pagina waar mensen het afgelopen jaar het vaakst binnenkwamen op het Platform (cijfers niet getoond).

  Top 10 bezochte pagina's, paginaweergaves: 2021
aantal
 2020
aantal
Positie in 2020
1. Homepage 73.718 88.707 1.
2. Checklist WBTR 64.023 - -
3. Zoek vrijwilligerswerk lokaal 40.293 58.414 2.
4. Zoek vrijwilligerswerk 31.504 62.776 -
5. Wet- & regelgeving dossier Vrijwilligersvergoedingen 23.364 31.878 3.
6. Mensen maken Nederland homepage 19.253 13.219 6.
7. Landelijke bemiddelingssites 4.158 12.594 7.
8. Nationale Vrijwilligersprijzen homepage 13.344 23.005 4.
9. Vrijwilligerstesten 10.728 14.439 5.
10. In veilige handen 7.788 8.956 8.
11. Nieuws en blogs 6.973 7.652 9.
48. Vrijwilligerscentrales (info over) 2.087 7.382 10.


Minder mensen kwamen op de homepage van het Platform, heel veel bezoekers kwamen rechtstreeks via ondermeer social media, andere websites en nieuwsbrieven op het Platform Vrijwillige Inzet terecht.

Andere websites

  • Vrijwillige Inzet Goed Geregeld: 4.644 bezoekers met 47.475 paginaweergaven in 2021
  • Instructie Verantwoord Alcohol schenken: in 2021 zijn 4651 certificaten uitgereikt na met goed gevolg afleggen van de toets Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Sociale Media

Facebook-pagina volgers pagina-likes
Vereniging NOV 890 672
Vrijwilligersprijzen 2.551 2.882
Mensen maken Nederland 545 789
Samen Ouder Worden 190 219
Twitter    
Vereniging NOV 3.591  
Nationale Vrijwilligersprijzen 618  
Mensen maken Nederland 165  
LinkedIn    
Groep Vrijwilligerswerk 5.609  
Bedrijvenpagina 998  

 

Inkomsten en uitgaven 2021

De realisatie van de begroting 2021 laat een positief resultaat zien van €67.770.
Het totaal aan baten bedroeg in 2021 € 2.404.077.
Het totaal aan kosten bedroeg in 2021 € 2.321.461.
Het totaal aan financiële lasten bedroeg in 2021 € 14.846.

Baten 2021
Subsidiebaten € 1.942.181
Giften en baten uit eigen fondsenwerving € 279.689
Overige baten € 182.207
     Waarbinnen contributies € 155.489  
Totaal € 2.404.077
   
Lasten 2021
Organisatie-/ accommodatie-/bestuurs- en rentekosten € 98.950
Personeelskosten € 675.849
Activiteits- & projectkosten € 1.546.662
Totaal € 2.321.461
   
Activiteitskosten, uitgesplitst naar kerntaken  
Collectieve belangenbehartiging € 961.239
Kwaliteit van vrijwillige inzet € 553.178
Versterken infrastructuur vrijwillige inzet € 32.245
  € 1.546.662

 

Het positieve resultaat en onttrekkingen uit bestemmingsreserves zullen, na instemming van de ALV, als volgt worden verdeeld:

  1. Aan de bestemmingsreservering Instructie Verantwoord Alcohol Schenken zal een bedrag van € 5.000 worden onttrokken en vrij vallen ten gunste van de algemene reserve. De overige € 5.000 zal in 2022 worden ingezet.
  2. Aan de bestemmingsreservering Doorzet BestuurdersCentraal zal een bedrag van € 2.275 worden onttrokken ter dekking van de in 2021 gerealiseerde projectkosten voor de ontwikkeling van het digitale Platform BestuurdersCentraal.
  3. Aan de bestemmingsreservering Giften/Donaties zal het bedrag van € 23.693 worden onttrokken en vrij vallen ten gunste van de algemene reserve. Deze giften en donaties zijn in 2021 ingezet voor het Nationaal Jaar en de Nationale Vrijwilligersprijzen 2021.
  4. Van het positieve resultaat en de bovenvermelde onttrekkingen zal een bedrag van € 71.738 worden toegevoegd aan de verdere opbouw van de continuïteitsreserve. Daarmee komt deze reserve (= weerstandsvermogen) uit op een bedrag van € 229.671 (gelijk aan 29,75% van de huidige vaste lasten).

N.B. De ALV heeft op 24 november 2018 ingestemd met de beleidslijn om toe te werken naar een weerstandsvermogen van 33% van de vaste lasten van het NOV-bureau (personeelskosten, accommodatiekosten en organisatiekosten), zodat deze lasten altijd vier maanden doorbetaald kunnen worden.

  1. Een bedrag van € 17.000 zal worden toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreservering voor de nog te maken kosten van het programma Validering competenties.
  2. Er zal een bestemmingsreservering worden gemaakt voor de organisatie van een NOV Congres in 2023. Daarvoor wordt een eerste dotatie opgenomen van van € 10.000.

Totale baten 2021: €2.404.077

Totale lasten 2021: €2.321.461

 

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen