Personeelsbeleid

Wat verwacht u van uw medewerkers (betaald en onbetaald) en wat kunnen zij van de organisatie verwachten? Wat zijn de rechten en plichten van de verschillende partijen en wat spreken jullie onderling af? Hieronder vindt u handvatten om daar vorm en inhoud aan te geven.


Personeelsbeleid, competenties en profielen

Deze documenten bevatten onder meer functieprofielen van verschillende bestuursfuncties, verschillende type medewerkers en de vrijwilligerscoördinator. Er wordt een beschrijving gegeven van de functie, de benodigde competenties en een aantal verwachtingen van de organisatie wat betreft aanwezigheid en tijdsinvestering.

Lees meer


Profielen medewerkers steunpunt vrijwilligerswerk

Via een handig stappenplan stellen managers en leidinggevenden met behulp van deze publicatie zelf competentieprofielen samen voor hun medewerkers. Op deze manier krijgen ze de invulling van hun nieuwe rol en takenpakket helder in beeld. Welke taken kunnen medewerkers uitvoeren, tegen welke situaties of kernopgaven kunnen ze aanlopen en welke competenties zijn nodig om de taken en de kernopgaven adequaat uit te voeren?

Download de publicatie


Competentiecheck voor coördinatoren en begeleiders

Werken aan competenties betekent werken aan een (nog) beter resultaat. Dit geeft meer voldoening over eigen functioneren en heeft een positief effect op de vrijwilligers met wie de coördinator werkt. Wie zijn werk met veel plezier doet, houdt dat langer vol. Vanuit deze ervaring heeft MOVISIE de competentiecheck voor coördinatoren en begeleiders van vrijwilligers ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel om de aanwezige kennis, houding en vaardigheden in kaart te brengen. Tegelijkertijd wordt duidelijk op welke punten de vrijwilligerscoördinator zichzelf kan verbeteren.

Download het document.


Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers. Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers

Een collectieve belangenbehartiger behartigt de belangen van zijn achterban, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte. Maar wat heeft hij of zij nodig om deze bijzondere en soms zware taak goed uit te kunnen voeren? En waar moet een belangen- of cliëntenorganisatie op letten als deze nieuwe belangenbehartigers wil werven en vasthouden? Competentieprofiel voor vrijwillige belangenbehartigers.

Download het document