Handboeken vrijwilligersbeleid


Borging vrijwilligersbeleid

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Wanneer (eenduidigheid over) het beleid ontbreekt, wordt het moeilijk om verbetering te realiseren. Het vastleggen, ofwel borgen, van vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk in een organisatie.

Download het handboek vrijwilligersbeleid (pdf)


Handboek 5 X B

De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Druk bezet, van jong tot oud, vragen zij een andere benadering van het vrijwilligerswerk. Inmiddels zijn er veel instrumenten en publicaties over het vinden en binden van de nieuwe vrijwilliger verschenen. Die grote hoeveelheid informatie is in dit boek gebundeld, met de 5xB als leidraad. Met deze uitgave kunnen vrijwilligersorganisaties, ondersteuningsinstellingen en trainers in het veld van vrijwillige inzet vrijwilligersbeleid, trainingen en cursussen vormgeven.

Download het handboek 5xB (pdf)


Quickscan Vinden en Binden

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een regelmatig terugkerend actiepunt. QuickScan om stap voor stap na te gaan hoe een organisatie/afdeling vrijwilligers vindt en bindt en hoe dit verbeterd kan worden.

Download de Quickscan


Basisboek vrijwilligersmanagement

 Het Basisboek vrijwilligersmanagement biedt een combinatie van theorie en ervaringskennis en is daarmee een zeer praktijkgerichte handleiding voor dit managen van motivatie. In 2018 is een geheel herziene nieuwe editie verschenen.

Lees meer en bestel


Spreek Vrijwilligs. Beter communiceren en informeren over vrijwilligerswerk.

Met de tips en inspirerende voorbeelden uit deze publicatie kunt u aan de slag gaan om het vrijwilligerswerk duidelijker op de kaart te zetten. Door Vrijwilligs te spreken kunnen heel wat troeven worden uitspeeld: meer mensen aantrekken tot vrijwilligerswerk; de drempel tot engagement verlagen; uitpakken met de diversiteit en de kracht van het vrijwilligerswerk; de vrijwilligersvoetafdruk vergroten; de organisatie versterken. Kortom, deze publicatie wil dus het vrijwilligerswerk een duwtje in de rug geven door de sterkte ervan meer naar buiten te brengen.

Lees meer en bestel


Handboek voor Vrijwilligersorganissaties

Veel organisaties hebben ondersteuning nodig bij het werven van nieuwe vrijwilligers, het inzetten van hun talenten en aanboren van financiële mogelijkheden. Het ‘Handboek voor vrijwilligersorganisaties’ biedt organisaties gedegen informatie en praktische tips over onder meer vrijwilligersbeleid, wet- en regelgeving, communicatie, sociale media en fondsenwerving.

Download het handboek (pdf)


Zorg beter met vrijwilligers. Toolkit voor beroepskrachten.

Een Toolkit met informatie, checklists, praktische itps, scholingsmateriaal en hulpmiddelen om de inzet van vrijwilligers goed en structureel te regelen. De Toolkit ondersteunt organisaties die de inzet van vrijwilligers optimaal willen organiseren. Een groot aantal praktijkvoorbeelden stond aan de basis van deze toolkit. De focus in deze toolkit ligt bij vrijwilligerswerk in en vanuit zorgorganisaties. Aan het project 'Zorg beter met vrijwilligers' hebben vijftien koploperorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg deelgenomen om het vrijwilligerswerk en de positie van vrijwilligers binnen hun organisatie te versterken.

Download de toolkit


Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld

Het eerste deel van het boek biedt een fundament van kennis over mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en zorgnetwerken. Op dit fundament bouwt het tweede deel verder. In dat deel is juist aandacht voor de praktijk: Hoe werkt de social worker het beste samen met mantelzorgers en vrijwilligers?

Lees meer en bestel


Praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken

Een organisatie die met vrijwilligers werkt moet van alle markten thuis zijn. Een gezond financieel beleid voeren, anticiperen op wet en regelgeving, mensen aansturen en vrijwilligers werven. Het PEP E-boek biedt u allerlei informatie, kennis, hulpmiddelen en tools waarmee u in korte tijd uw organisatie kunt versterken, professionaliseren en efficiënter kunt werken aan een gezonde bedrijfsvoering.

Lees meer


Vrijwilligersmanagement is een vak

Als professional krijg je op steeds meer manieren te maken met vrijwilligers. Door de omslag naar de participatiesamenleving zijn fundamentele veranderingen gaande. Die hebben gevolgen voor het aansturen en ondersteunen van vrijwilligers. Vrijwilligersmanagement is niet iets dat je er even bij doet, het wordt steeds meer een cruciale competentie voor beroepskrachten. Dit artikel laat zien welke verschuivingen gaande zijn en wat die betekenen voor de professional. Tegelijk reiken we drie handige hulpmiddelen aan, die helpen bij de jongleeract die van professionals gevraagd wordt. Ten slotte pleiten we ervoor vrijwilligersmanagement als een vak te onderkennen.

Lees meer


Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea

Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is voor musea net zo belangrijk als de collectie!. In deze publicatie leest u meer over nieuwe doelgroepen vrijwilligers en de nieuwste trends in het vrijwilligerswerk. U kunt zes stappen doorlopen die u helpen bij het opzetten of aanscherpen van uw vrijwilligersbeleid.

Lees meer


Groene vingers in de buurt

De laatste jaren schieten groene buurtprojecten, waarbij mensen in een buurt samen het (openbaar) groen beheren of er een natuurspeelplek, buurtpark of buurtmoestuin van maken, als paddestoelen uit de grond. En allemaal kunnen ze wel wat extra handen gebruiken om hun plannen uit te voeren. Hoe kunt u nieuwe vrijwilligers bij uw groene project betrekken en betrokken houden?

Lees meer